Όροι Χρήσης...
.
© copyright by : [email protected] ©All rights reserved

Το FOTO ART MAGAZINE ( www.fotoartmagazine.gr - www.fotoartmagazine.net - www.photoartmagazine.gr - www.photoartmagazine.com ) προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και δηλώσεις.  Επιπλέον, με την χρήση κάθε υπηρεσίας του FOTO ART MAGAZINE θα ισχύουν οι όροι λειτουργίας και οι πολιτικές κάθε υπηρεσίας.  Ο χρήστης/επισκέπτης (εφ'εξής καλούμενος «ο χρήστης») του FOTO ART MAGAZINE ρητώς δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των πιο κάτω δηλώσεων και όρων χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του FOTO ART MAGAZINE Φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, σήματα, εικόνες, απεικονίσεις και παράθυρα που εμφανίζονται στην οθόνη, λίστες και μενού, το γενικό παρουσιαστικό, τα αρχεία (πληροφοριών, στοιχείων και εικόνων), ηλεκτρονικά κομβία και προγράμματα είναι ιδιοκτησίας του FOTO ART MAGAZINE και προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις και ημεδαπούς νόμους Ν. 2121/93 .  Η σύνθεση και συλλογή σε αρχείο (database) όλου του περιεχομένου του FOTO ART MAGAZINE είναι αποκλειστική περιουσία του FOTO ART MAGAZINE και προστατεύεται από Διεθνείς Συμβάσεις και από ημεδαπούς νόμους.  Οποιαδήποτε αντιγραφή, μετάφραση, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, πώληση οποιουδήποτε μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου των ιστοσελίδων του FOTO ART MAGAZINE απαγορεύεται αυστηρώς.

Σήματα και Επωνυμίες

Τα λογοτυπα καθώς και τα σήματα του FOTO ART MAGAZINE αποτελούν επωνυμίες ή και σήματα του FOTO ART MAGAZINE .   Απαγορεύεται η αντιγραφή, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, χρήση και μετάφρασή τους από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό.

Χρήση των υπηρεσιών του FOTO ART MAGAZINE

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διασκευή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων του FOTO ART MAGAZINE .  Το FOTO ART MAGAZINE . διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, τον τερματισμό και την ακύρωση portfolios και άρθρων,κλπ κατά τη δική του κρίση και εφ'όσον κρίνει ότι η συμπεριφορά του χρήστη έρχεται σε αντίθεση με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή είναι ζημιογόνα για το FOTO ART MAGAZINE και των συνεργατών της.  Με τη χρήση των ιστοσελίδων του FOTO ART MAGAZINE ο χρήστης δηλώνει ότι το FOTO ART MAGAZINE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε ιό ή άλλο πρόγραμμα το οποίον δυνατόν να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τα προγράμματα του χρήστη.  Το FOTO ART MAGAZINE . διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει και/ή τροποποιήσει και/ή μεταβάλει μονομερώς οποιοδήποτε όρο και/ή πρόνοια συμβολαίου και/ή δήλωση ή όρο χρήσης και/ή μέθοδο χρήσης των υπηρεσιών του FOTO ART MAGAZINE καθώς και τις πρόνοιες της παρούσας δήλωσης.

Δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης

Δικαίωμα χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του FOTO ART MAGAZINE παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δήλωσης και όρων και των συμβολαίων και δηλώσεων, πολιτικής και οδηγιών που περιέχονται στις ιστοσελίδες του FOTO ART MAGAZINE .  Όπου η πρόσβαση ιστοσελίδων περιορίζεται από κώδικα ( password ) εισδοχής, το δικαίωμα χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων περιορίζεται στο δικαιούχο του κώδικα προς αποκλεισμό οποιουδήποτε άλλου.  Ο χρήστης, ο οποίος είναι και ο δικαιούχος του κώδικα εισδοχής, είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη του κώδικα.  Το FOTO ART MAGAZINE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την απώλεια του κώδικα και/ή για οποιαδήποτε χρήση του κώδικα χρήσης από οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι ο δικαιούχος του κώδικα σύμφωνα με τις παραπομπές και το αρχείο που διατηρεί το FOTO ART MAGAZINE .

Συνδέσεις ( Links )

Οι σελίδες του FOTO ART MAGAZINE περιέχουν συνδέσεις ( links ) σε ιστοσελίδες που δεν τυγχάνουν του απόλυτου ελέγχου του FOTO ART MAGAZINE .   το FOTO ART MAGAZINE δηλώνει και με τη σειρά τους οι χρήστες του FOTO ART MAGAZINE δηλώνουν ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των εν λόγω links . Οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα αναφορικά το περιεχόμενο των links και των ιστοσελίδων που τα αποτελούν ανήκουν στους ιδιοκτήτες και/ή των προσώπων που παρέχουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των links και όχι στο FOTO ART MAGAZINE

Cookies

Για αποτελεσματική και καλύτερη χρήση των υπηρεσιών του FOTO ART MAGAZINE , οι ιστοσελίδες του FOTO ART MAGAZINE . χρησιμοποιούν cookies .  Τα cookies είναι τμήματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη.  Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αποδοχής από τον υπολογιστή του των εν λόγω cookies με το να αλλάξει τις ρυθμίσεις του υπολογιστή του.  Τυχόν απενεργοποίηση ή περιορισμός της δυνατότητας αποδοχής cookies από τον χρήστη μπορεί να επηρεάσει την εύρυθμη και αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών του FOTO ART MAGAZINE .

Στοιχεία Χρήστη

Κατά τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών του FOTO ART MAGAZINE οι χρήστες των υπηρεσιών του FOTO ART MAGAZINE . προσφέρουν τα διάφορα προσωπικά τους στοιχεία.  Με την καταχώριση και/ή προσφορά των εν λόγω προσωπικών στοιχείων οι χρήστες δηλώνουν ότι εξουσιοδοτούν το FOTO ART MAGAZINE . να διαθέσει τα προσωπικά στοιχεία σε τρίτα άτομα για διαφημιστικούς ή στατιστικούς λόγους και σκοπούς.

Περιεχόμενο και υπηρεσίες

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το FOTO ART MAGAZINE είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και για τους σκοπούς προώθησης της φωτογραφίας και της τέχνης γενικότερα   Τίποτα από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του FOTO ART MAGAZINE δύναται να λογιστεί ως επαγγελματική συμβουλή.  Οι χρήστες του FOTO ART MAGAZINE αποδέχονται ότι το FOTO ART MAGAZINE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά άμεση και/ή έμμεση αναφορικά με οτιδήποτε δημοσιεύεται στις σελίδες του FOTO ART MAGAZINE και/ή αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του FOTO ART MAGAZINE .  Οι χρήστες του FOTO ART MAGAZINE δηλώνουν ότι αποποιούνται ( they waive ) οποιουδήποτε δικαιώματος αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του FOTO ART MAGAZINE που πηγάζει από οποιονδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικό νόμο οπουδήποτε στον κόσμο.  Το FOTO ART MAGAZINE . δεν εγγυάται ότι οποιεσδήποτε υπηρεσίες που προσφέρει μέσω των ιστοσελίδων του FOTO ART MAGAZINE είναι διαθέσιμα συνέχεια αλλά διαβεβαιώνει ότι πράττει κάθε τι δυνατόν ούτως ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των ιστοσελίδων του.  Τυχόν διακοπή στη σύνδεση ή στη δυνατότητα πρόσβασης των ιστοσελίδων του FOTO ART MAGAZINE δεν θα συνεπάγεται οποιασδήποτε ευθύνης από πλευράς του FOTO ART MAGAZINE

Φωτογραφίες , Σχόλια , Κριτικές , Άρθρα και παροχή γνώμης

Οι φωτογραφίες/κείμενα/άρθρα/απόψεις/σχόλια των χρηστών εκφράζουν τις απόψεις των Φωτογράφων/συντακτών τους και όχι απαραίτητα του Foto Art Magazine.

Το FOTO ART MAGAZINE δίνει το δικαίωμα στους χρήστες των ιστοσελίδων του να στείλουν φωτογραφίες τους , να εκφράσουν κριτικές και την γνώμη τους , άρθρα τους και να δημοσιεύσουν στις σελίδες του FOTO ART MAGAZINE .Το FOTO ART MAGAZINE διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε φωτογραφίας , σχολίου , άρθρου ή κριτικής.  Με την αποστολή στο FOTO ART MAGAZINE των φωτογραφιών , άρθρων , κριτικής ή και της γνώμης τους, οι χρήστες δίνουν και/ή μεταβιβάζουν στο FOTO ART MAGAZINE το δικαίωμα της αναδημοσίευσης, τροποποίησης, διανομής, διασκευής, μετάφρασης, έκδοσης, επανέκδοσης και προβολής των κριτικών και των σχολίων ανά τον κόσμο και υπό οποιαδήποτε μορφή 

Σχόλια και παράπονα για πνευματικά δικαιώματα

Το FOTO ART MAGAZINE σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των οποιωνδήποτε.  Εάν πιστεύετε ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από ό,τι προνοείται στην παρούσα δήλωση, παρακαλούμε να μας στείλετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδείξεις αυτού ώστε να ενεργήσουμε κατάλληλα.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε απορίες ή και διευκρινίσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας info @ fotoartmagazine . gr